Pozvánka.docx (304513)

P o z v á n k a na 8. členskou schůzi CSHK

která se koná dne 17. března 2018 v prostorách restaurace Pod Kavalírkou (salonek)

Praha 5, Pod Kavalírkou 38 od 12. 30 hod. (sraz účastníků od 11.00)

Program členské schůze:

 

• Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele

• Zpráva o činnosti Clubu za r. 2017

• Aktuální členská evidence; noví členové, nedoplatky členských příspěvků

• Zpráva o účetnictví – schválení účetní závěrky (účetnictví je k nahlédnutí u pokladníka V. Šedivého)

• Ročenka 2018

• Clubový program na rok 2018

• Program činnosti pro r. 2019 (výhled 2020)

• Tisk známek s motivem hracích karet (host: P. Brož, vydavatel).

• Různé

• Diskuse

 

Žádáme členy, aby nejpozději do dne konání členské schůze uhradili na účet Clubu členské příspěvky za r. 2018. Jako variabilní symbol použijte své členské číslo a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Členský příspěvek lze nejpozději uhradit v hotovosti k rukám pokladníka Clubu v den konání členské schůze před jejím zahájením.

 

Po skončení schůze je pro členy připravena přednáška V. Šedivého na Tepličtí kartáři.

 

V Praze dne 13. února 2018

 

Petr B í l ý

předseda